Är Tiktok Säkert För Barn? Appens Säkerhet År 2023

Varför är TikTok så populärt

TikTok är en videodelningsplattform där användare kan skapa, redigera och dela korta vertikala videoklipp.

Vem använder TikTok? TikTok har över 1,677 miljarder användare globalt, varav 1,1 miljarder är månatliga aktiva användare.

Key Takeaways

  • TikTok har förbundit sig att prioritera ungdomars säkerhet och välbefinnande genom flera initiativ och säkerhetsverktyg.
  • Plattformen har specifika säkerhetsinställningar för att skapa en åldersanpassad miljö för ungdomar i åldern 13-15 år.
  • Föräldrar och vårdnadshavare har tillgång till olika säkerhetsverktyg och resurser för att övervaka och filtrera barns digitala aktiviteter.
  • TikTok har stärkt sina policyer för att främja säkerhet, trygghet och respektfullt beteende inom deras digitala utrymme.
  • Genom partnerskap med organisationer arbetar TikTok för att förbättra medvetenheten om online-säkerhet för barn och unga.
Varför är TikTok så populärt

Ungdomars Säkerhet och Välbefinnande

TikTok och dess åtagande för säkerhet

TikTok har förbundit sig att prioritera ungdomars säkerhet och välbefinnande genom flera initiativ och säkerhetsverktyg. För ungdomar i åldern 13-15 år har plattformen specifika säkerhetsinställningar för att skapa en åldersanpassad miljö.

Dessutom implementerar TikTok stränga riktlinjer för att förhindra innehåll som kan utgöra en risk för utnyttjande eller skada ungdomars psykiska, fysiska eller utvecklingsmässiga hälsa. Genom gemenskapens deltagande kan användare rapportera de som man tror är under den minsta åldern, antingen inom appen eller online, vilket ytterligare stärker plattformens engagemang för ungdomars säkerhet.

TikTok arbetar ständigt för att förbättra säkerheten för sina användare. Detta åtagande inkluderar åtgärder för att förhindra cybertrakasserier och skydda unga användare från eventuella faror online. Även om TikTok tillåter kontakt med användare över hela världen, implementerar de säkerhetsverktyg för att minimera riskerna och skydda ungdomar från olämpliga kontakter eller innehåll.

Genom att prioritera ungdomars säkerhet visar TikTok sitt engagemang för att skapa en trygg online-miljö för unga användare.

Säkerhetsverktyg och resurser för ungdomar

För att ytterligare stärka säkerheten för ungdomar online finns det viktiga säkerhetsverktyg och resurser tillgängliga för föräldrar och vårdnadshavare. Ett av dessa verktyg är Qustodio, en programvara som ger föräldrar möjlighet att övervaka och begränsa sina barns digitala aktiviteter.

Dessutom erbjuder Kaspersky ett omfattande säkerhetspaket som inkluderar föräldrakontroll och skydd mot skadlig webbplats. Net Nanny är en annan plattform som ger föräldrar möjlighet att övervaka och filtrera bort olämpligt innehåll för sina barn.

Dessa resurser utgör viktiga tillägg till TikToks egna säkerhetsåtgärder och erbjuder en sammanhängande strategi för att säkerställa ungdomars välbefinnande online.

För att stärka medvetenheten om internetsäkerhet bland ungdomar och deras vårdnadshavare finns det allmänna resurser tillgängliga, såsom OnGuardOnline. Denna webbplats innehåller information och råd för föräldrar samt interaktiva spel och videor för ungdomar för att lära sig om digital säkerhet.

Genom att erbjuda sådana resurser stärks föräldrars förmåga att skydda sina barn online samtidigt som ungdomar själva får den kunskap de behöver för att navigera säkert på internet. Det kollektiva ansvaret för att främja ungdomars säkerhet och välbefinnande på TikTok och andra online-plattformar representerar en viktig insats för att skapa en trygg digital miljö för framtida generationer.

Här nedan följer en tabell som sammanfattar de viktigaste säkerhetsverktygen och resurserna för ungdomar och deras vårdnadshavare:

SäkerhetsverktygBeskrivning
QustodioProgramvara för att övervaka och begränsa barns digitala aktiviteter
KasperskySäkerhetspaket inkluderande föräldrakontroll och skydd mot skadlig webbplats
Net NannyPlattform för föräldrar att övervaka och filtrera olämpligt innehåll för barn
OnGuardOnlineWebbplats med information och råd för föräldrar samt interaktiva spel och videor för ungdomar om digital säkerhet
Gemenskapens ansvarMöjlighet att rapportera användare som är under den minsta åldern för att stärka plattformens ungdomssäkerhet

Säkerhet och Respekt

TikTok har nyligen genomfört betydande åtgärder för att främja säkerheten och respekten inom sin community. Genom att upprätthålla strikta riktlinjer och principer har de skapat en plattform där användarna kan uttrycka sig och underhållas i en trygg och välkomnande miljö.

Deras gemenskapsriktlinjer fungerar som en pelare för att säkerställa en positiv och tillförlitlig upplevelse.

Fokus på säkerhet och respekt inom TikTok-communityn

TikTok har framgångsrikt fokuserat på att balansera uttryck med förebyggande av skada, en strategi som är avgörande för att skapa en sund community. Deras principer innefattar att främja mänsklig värdighet och se till att alla handlingar är rättvisa.

Detta dynamiska tillvägagångssätt skapar en miljö där kreativitet kan blomstra utan att kompromissa med säkerheten och respekten för varje individ.

För att förstärka integriteten och säkerheten för ungdomar på plattformen har TikTok viktiga åtgärder. Dessa åtgärder syftar till att klargöra att olikheter bör respekteras istället för att vara en orsak till splittring.

De tar bestämt avstånd från allt hatiskt beteende, hatretorik eller främjande av hatiska ideologier.

Åtgärder för att främja ett säkrare och mer respektfullt online-utrymme

TikTok har aktivt stärkt sina policyer för att främja säkerhet, trygghet och respektfullt beteende inom deras digitala utrymme. De har en tydlig inriktning på att bibehålla integriteten hos sin ungdomsgrupp och skapa en atmosfär av inkludering och acceptans.

Denna sektion fokuserar på de konkreta aktiviteter som TikTok har genomfört för att skapa ett online-utrymme som främjar säkerhet och respektfullt beteende.

Denna tabell visar några av de specifika åtgärder som TikTok har vidtagit för att förbättra säkerheten och respekten inom plattformen:

ÅtgärdBeskrivning
Förbättrade community-riktlinjerTydligare riktlinjer för att främja positivt beteende och motverka negativa handlingar.
Säkrare privacy- och säkerhetsinställningarImplementering av robusta säkerhetsåtgärder för att skydda användarnas integritet och personuppgifter.
Aktiv övervakning av innehållKontinuerlig övervakning av delat innehåll för att identifiera och agera mot olämpligt material eller beteende.
Utbildningsinitiativ för ungdomarUtveckling och genomförande av utbildningsprogram som syftar till att informera och skydda ungdomar online.

Genom att noga implementera sådana åtgärder befäster TikTok sitt engagemang för att skapa en online-miljö som främjar säkerhet och respektfullt beteende för alla sina användare.

Företag

TikToks företagsansvar gällande barnsäkerhet

TikTok tar sitt företagsansvar gällande barnsäkerhet på största allvar. Genom att samarbeta med Common Sense Networks, säkerställer vi att innehållet är åldersanpassat och tryggt för en publik under 13 år.

Vi har infört åtgärder för att främja gemenskapens säkerhet genom att begränsa tillgången till vissa funktioner för yngre tonåringar, såsom LIVE och Direct Messaging. För att ytterligare stärka säkerheten, gör vi det möjligt för föräldrar att hantera skärmtid och innehåll med våra föräldra- och digitala välbefinnandeverktyg.

Vi sätter även automatiskt konton för användare mellan 13-15 år som privata som standard och rekommenderar inte innehåll skapat av konton under 16 år i ”För dig”-flödet.

Mål och strategier för att förbättra appens säkerhet för barn

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra appens säkerhetsåtgärder för barn och unga användare. Vi strävar efter att implementera robusta strategier och verktyg för att säkerställa en trygg online-upplevelse.

Genom att aktivt lyssna på föräldrar, experter och användare arbetar vi ständigt för att förbättra och anpassa våra säkerhetsfunktioner. Vi tar ärenden som rör cybermobbning och negativa kommentarer på stort allvar och jobbar engagerat för att bekämpa sådana negativa beteenden genom att införa tydliga riktlinjer och rapporteringsmekanismer.

Genom att fokusera på användarutbildning och tekniska innovationer strävar vi efter att skapa en trygg och positiv miljö för barn och unga att växa och utforska online.

Program

TikToks program och initiativ för att främja barnsäkerhet

TikTok är mycket engagerat i att främja barnsäkerhet på plattformen. Vi strävar efter att skapa en trygg och positiv miljö för unga användare genom att aktivt förhindra innehåll som kan ge upphov till risker för utnyttjande eller skada, både psykiskt och fysiskt.

Vi har lanserat ett Safety Center och har etablerat viktiga partnerskap med ledande organisationer inom ungdomssäkerhet, som Family Online Safety Institute (FOSI), Technology Coalition, National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), Internet Watch Foundation (IWF), WePROTECT Global Alliance, samt dedikerade barnskyddsavdelningar hos nationella och internationella rättshandhavande myndigheter.

Genom att samarbeta med dessa organisationer strävar TikTok efter att förse föräldrar och vårdnadshavare med resurser för att förbättra medvetenheten om online-säkerhet för barn och unga. Vi är fast beslutna att arbeta i samförstånd med dessa experter för att kontinuerligt förbättra vår plattform för att säkerställa barns säkerhet och välbefinnande.

Samarbeten med organisationer och experter inom barnsäkerhetsområdet

TikTok har etablerat strategiska partnerskap med flera framstående organisationer, bland annat ConnectSafely, Family Online Safety Institute och National PTA (Parent-Teacher Association), för att skapa ett säkert digitalt utrymme för unga.

Genom dessa samarbeten strävar vi efter att kontinuerligt förbättra våra riktlinjer, policies och tekniska system för att skydda unga användare från exploaterande innehåll. Vi värdesätter experternas perspektiv och insikter när vi formulerar strategier för att säkerställa barnsäkerheten på vår plattform.

Barnsäkerhet är inte bara en prioritet för oss, det är en kärnvärdering som genomsyrar all vår verksamhet. Vi är fast förpliktigade att arbeta tillsammans med dessa organisationer och experter för att skapa en plattform där unga människor kan utforska, skapa och interagera på ett säkert och tryggt sätt.

OrganisationSamarbeten
ConnectSafelyRådgivande partnerskap för ungdomssäkerhetsfrågor
Family Online Safety InstituteAktiva samarbetsåtgärder för barnsäkerhet
National PTAGemensamma initiativ för digitalt barnskydd

Resurser

Tillgängliga resurser för föräldrar och vårdnadshavare gällande TikToks säkerhetsfunktioner

År 2023 finns det ett ökande behov av tillgängliga resurser för föräldrar och vårdnadshavare för att förstå och hantera TikToks säkerhetsfunktioner. Föräldrar och vårdnadshavare kan dra nytta av att använda TikToks inbyggda verktyg och kontroller för att säkerställa barns säkerhet på plattformen.

TikTok har investerat i att skapa informationsmaterial, guider och videos för att utbilda föräldrar om de bästa metoderna för att skydda sina barn online. Genom att tillhandahålla dessa resurser kan föräldrar och vårdnadshavare få den vägledning de behöver för att skapa en säker användarupplevelse för sina barn på TikTok.

Utbildnings- och stödmaterial för att öka medvetenheten om barnsäkerhet på TikTok

För att öka medvetenheten om barnsäkerhet på TikTok erbjuder plattformen utbildnings- och stödmaterial för föräldrar och vårdnadshavare. Detta inkluderar information om att förebygga cybermobbning, hur man ställer in ett privat användarkonto för barn, och att vara medveten om delningsfunktionerna på TikTok.

Dessutom erbjuder TikTok vägledning för föräldrar om hur man ska initiera digitala säkerhetskonversationer med sina barn. Genom samarbeten med organisationer som Internet Matters, strävar TikTok efter att utbilda familjer om digitalt välbefinnande och adressera frågor relaterade till barns online-säkerhet.

Juridisk information

TikToks efterlevnad av lagar och regler gällande barnsäkerhet och integritet TikTok har tagit flera steg för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler gällande barnsäkerhet och integritet. Plattformen har implementerat åtgärder för att öka ansvarsskyldighet, såsom publicering av transparensrapporter och etablering av riktlinjer för innehållsmoderation för att säkerställa ansvarsfull användning av plattformen.

Genom att anpassa sig till lokala krav begränsar TikTok användningen för vissa åldersgrupper enligt lokala bestämmelser. Dessutom har de förstärkt transparensen och skyddet av användardata för att bemöta dessa bekymmer.

Frågor kring dataskydd och rättslig hantering av säkerhetsincidenter

I linje med dataskyddslagstiftningen har TikTok infört integritets- och säkerhetskontroller för att hantera den digitala närvaron och säkerställa en interaktiv upplevelse som är trygg för användarna. Genom den rättsliga hanteringen av säkerhetsincidenter har TikTok etablerat åtgärder för att svara på juridiska krav och rättsliga processer samt för att främja överensstämmelse med regelverk och föreskrifter.

TikTok strävar också efter att upprätthålla legala riktlinjer genom att förbjuda användare från att publicera innehåll som kränker andras immateriella rättigheter. Deras engagemang för laglig efterlevnad innefattar även att anpassa sig till regelverk för utländska appar, vilket kräver oberoende granskning av källkod samt övervakning av användaraktivitet.

Community Principer

Principerna som styr TikToks community och dess relevans för barnsäkerhet

TikToks principer är centrerade kring att balansera uttryck med att förebygga skada, omfamna mänsklig värdighet och säkerställa att våra åtgärder är rättvisa. Vi fokuserar på att skapa en plattform som främjar en säker miljö för barn genom att aktivt skydda deras integritet och säkerhet online.

Detta är särskilt viktigt med tanke på de potentiella risker som kan förekomma på sociala medieplattformar.

Hur principerna används för att främja en säkrare och mer ansvarsfull online-miljö för barn

TikTok tar flera steg för att främja en säkrare och mer ansvarsfull online-miljö för barn. Det inkluderar att begränsa åtkomsten till vissa produktfunktioner, utveckla innehållsnivåer som sorterar innehåll efter nivåer av tematisk komfort, använda restriktiva standardsekretessinställningar och göra innehåll skapat av någon under 16 år obehörigt för ”För dig”-flödet.

Genom att skapa åldersanpassade miljöer arbetar vi för att designa verktyg och policyer som främjar en trygg och åldersanpassad upplevelse för tonåringar mellan 13-17 år.

Detta är en omfattande och detaljerad outline som tar upp olika aspekter av TikToks säkerhet för barn och appens säkerhetsåtgärder år 2023.

TikTok strävar ständigt efter att stärka integritet och säkerhet för ungdomar som använder plattformen. Genom att tillhandahålla säkerhetsverktyg och resurser ger vi användarna kontroll över sin integritet.

Vår barnintegritetspolicy förklarar tydligt hur vi samlar in, använder, delar och på andra sätt bearbetar personlig information för användare under 13 år. Detta är avgörande med tanke på det växande behovet av att skydda barn online i en alltmer digital värld.